} #> { OGG <# } else { #> data-user-setting="imgsize" if ( 7 == wp.media.galleryDefaults.columns ) { #>selected="selected"<# } scaleControl: true,
} } }
  • KIEROWNIK BIURA
  • Edytuj więcej informacji Ustawienia wyświetlania załączonego pliku var _wpMediaViewsL10n = {"url":"Adres URL","addMedia":"Dodaj medium","search":"Szukaj","select":"Wybierz","cancel":"Anuluj","update":"Zaktualizuj","replace":"Zast\u0105p","remove":"Usu\u0144","back":"Powr\u00f3t","selected":"%d wybrano","dragInfo":"Przeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107, aby zmieni\u0107 kolejno\u015b\u0107 medi\u00f3w.","uploadFilesTitle":"Dodaj pliki","uploadImagesTitle":"Dodaj obrazki","mediaLibraryTitle":"Biblioteka medi\u00f3w","insertMediaTitle":"Dodaj medium","createNewGallery":"Stw\u00f3rz now\u0105 galeri\u0119","createNewPlaylist":"Utw\u00f3rz list\u0119 odtwarzania","createNewVideoPlaylist":"Utw\u00f3rz list\u0119 odtwarzania film\u00f3w","returnToLibrary":"\u2190 Wr\u00f3\u0107 do biblioteki","allMediaItems":"Wszystkie elementy media","allDates":"Wszystkie daty","noItemsFound":"Nie znaleziono \u017cadnych element\u00f3w.","insertIntoPost":"Wstaw do wpisu","unattached":"Nieza\u0142\u0105czone","mine":"Moje","trash":"Kosz","uploadedToThisPost":"Za\u0142adowano do wpisu","warnDelete":"Zamierzasz trwale usun\u0105\u0107 ten element ze swojej witryny.\nTa czynno\u015b\u0107 nie mo\u017ce zosta\u0107 cofni\u0119ta.\n 'Anuluj', aby zatrzyma\u0107, 'OK', aby usun\u0105\u0107.","warnBulkDelete":"Masz zamiar trwale usun\u0105\u0107 te elementy ze swojej witryny.\nTa czynno\u015b\u0107 nie mo\u017ce zosta\u0107 cofni\u0119ta.\nWybierz 'Anuluj' aby zatrzyma\u0107, 'OK' aby usun\u0105\u0107.","warnBulkTrash":"Zamierzasz przenie\u015b\u0107 te elementy do kosza. \n Kliknij 'Anuluj', aby anulowa\u0107 t\u0119 operacj\u0119, lub 'OK', aby j\u0105 sfinalizowa\u0107.","bulkSelect":"Zaznaczanie wielu","cancelSelection":"Anuluj zaznaczenie","trashSelected":"Przenie\u015b zaznaczone do kosza","untrashSelected":"Przywr\u00f3\u0107 zaznaczone z kosza","deleteSelected":"Usu\u0144 zaznaczone","deletePermanently":"Usu\u0144 na zawsze","apply":"Zastosuj","filterByDate":"Filtruj po dacie","filterByType":"Filtruj po rodzaju","searchMediaLabel":"Szukaj medi\u00f3w","searchMediaPlaceholder":"Przeszukaj media...","noMedia":"Nie znaleziono plik\u00f3w medi\u00f3w.","attachmentDetails":"Szczeg\u00f3\u0142y za\u0142\u0105czonego pliku","insertFromUrlTitle":"Dodaj adres URL","setFeaturedImageTitle":"Obrazek wyr\u00f3\u017cniaj\u0105cy","setFeaturedImage":"Wybierz obrazek wyr\u00f3\u017cniaj\u0105cy","createGalleryTitle":"Utw\u00f3rz galeri\u0119","editGalleryTitle":"Edytuj galeri\u0119","cancelGalleryTitle":"\u2190 Anuluj","insertGallery":"Wstaw galeri\u0119","updateGallery":"Aktualizuj galeri\u0119","addToGallery":"Dodaj do galerii","addToGalleryTitle":"Dodaj do galerii","reverseOrder":"Odwrotna kolejno\u015b\u0107","imageDetailsTitle":"Szczeg\u00f3\u0142y obrazka","imageReplaceTitle":"Zast\u0105p obrazek","imageDetailsCancel":"Anuluj edycj\u0119","editImage":"Edytuj obrazek","chooseImage":"Wybierz obrazek","selectAndCrop":"Zaznacz i przytnij","skipCropping":"Pomi\u0144 przycinanie","cropImage":"Przytnij obrazek","cropYourImage":"Przytnij obrazek","cropping":"Przycinanie\u2026","suggestedDimensions":"Sugerowane wymiary obrazu: %1$s na piksele %2$s.","cropError":"Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas kadrowania obrazka.","audioDetailsTitle":"Szczeg\u00f3\u0142y pliku d\u017awi\u0119kowego","audioReplaceTitle":"Zast\u0105p plik d\u017awi\u0119kowy","audioAddSourceTitle":"Dodaj \u017ar\u00f3d\u0142o d\u017awi\u0119ku","audioDetailsCancel":"Anuluj edycj\u0119","videoDetailsTitle":"Szczeg\u00f3\u0142y filmu","videoReplaceTitle":"Zast\u0105p film","videoAddSourceTitle":"Dodaj \u017ar\u00f3d\u0142o filmu","videoDetailsCancel":"Anuluj edycj\u0119","videoSelectPosterImageTitle":"Wybierz plakat","videoAddTrackTitle":"Dodaj napisy","playlistDragInfo":"Przeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107, aby zmieni\u0107 kolejno\u015b\u0107 utwor\u00f3w.","createPlaylistTitle":"Utw\u00f3rz list\u0119 odtwarzania plik\u00f3w d\u017awi\u0119kowych","editPlaylistTitle":"Edytuj list\u0119 odtwarzania audio","cancelPlaylistTitle":"\u2190 Anuluj list\u0119 odtwarzania audio","insertPlaylist":"Wstaw list\u0119 odtwarzania audio","updatePlaylist":"Aktualizuj list\u0119 odtwarzania audio","addToPlaylist":"Dodaj do listy odtwarzania audio","addToPlaylistTitle":"Dodaj do listy odtwarzania audio","videoPlaylistDragInfo":"Przeci\u0105gnij i upu\u015b\u0107, aby zmieni\u0107 kolejno\u015b\u0107 film\u00f3w.","createVideoPlaylistTitle":"Utw\u00f3rz list\u0119 odtwarzania film\u00f3w","editVideoPlaylistTitle":"Edytuj list\u0119 odtwarzania film\u00f3w","cancelVideoPlaylistTitle":"\u2190 Anuluj tworzenie listy","insertVideoPlaylist":"Wstaw list\u0119 odtwarzania","updateVideoPlaylist":"Zaktualizuj list\u0119","addToVideoPlaylist":"Dodaj do listy","addToVideoPlaylistTitle":"Dodaj do listy","settings":{"tabs":[],"tabUrl":"http:\/\/szkoly-psb.edu.pl\/wp-admin\/media-upload.php?chromeless=1","mimeTypes":{"image":"Obrazki","audio":"Plik d\u017awi\u0119kowy","video":"Filmy","application\/pdf":"PDF"},"captions":true,"nonce":{"sendToEditor":"8221ab7733"},"post":{"id":0},"defaultProps":{"link":"file","align":"","size":""},"attachmentCounts":{"audio":1,"video":1},"oEmbedProxyUrl":"http:\/\/szkoly-psb.edu.pl\/index.php\/wp-json\/oembed\/1.0\/proxy","embedExts":["mp3","ogg","flac","m4a","wav","mp4","m4v","webm","ogv","flv"],"embedMimes":{"mp3":"audio\/mpeg","ogg":"audio\/ogg","m4a":"audio\/mpeg","wav":"audio\/wav","mp4":"video\/mp4","m4v":"video\/mp4","webm":"video\/webm","ogv":"video\/ogg","flv":"video\/x-flv"},"contentWidth":650,"months":[{"year":"2017","month":"8","text":"Sierpie\u0144 2017"},{"year":"2017","month":"4","text":"Kwiecie\u0144 2017"},{"year":"2016","month":"7","text":"Lipiec 2016"},{"year":"2016","month":"4","text":"Kwiecie\u0144 2016"},{"year":"2016","month":"3","text":"Marzec 2016"},{"year":"2016","month":"2","text":"Luty 2016"},{"year":"2015","month":"12","text":"Grudzie\u0144 2015"},{"year":"2015","month":"10","text":"Pa\u017adziernik 2015"},{"year":"2015","month":"9","text":"Wrzesie\u0144 2015"},{"year":"2015","month":"8","text":"Sierpie\u0144 2015"}],"mediaTrash":0}}; img.emoji {

    PLAN ADMINISTARCJA SEMESTR 4 8-9,15-16 CZERWCA 2018

    var pluploadL10n = {"queue_limit_exceeded":"Pr\u00f3bowano doda\u0107 do kolejki zbyt wiele plik\u00f3w.","file_exceeds_size_limit":"Plik \u201e%s\u201d przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar plik\u00f3w wysy\u0142anych na t\u0119 witryn\u0119.","zero_byte_file":"Ten plik jest pusty. Prosz\u0119 spr\u00f3bowa\u0107 wys\u0142a\u0107 inny.","invalid_filetype":"Przepraszamy, ze wzgl\u0119d\u00f3w bezpiecze\u0144stwa ten typ pliku nie jest dozwolony.","not_an_image":"Ten plik nie jest obrazkiem. Prosz\u0119 spr\u00f3bowa\u0107 wys\u0142a\u0107 inny plik.","image_memory_exceeded":"Limit pami\u0119ci zosta\u0142 przekroczony. Prosz\u0119 spr\u00f3bowa\u0107 wys\u0142a\u0107 mniejszy plik.","image_dimensions_exceeded":"Rozmiar tego pliku przekracza dopuszczalny. Prosz\u0119 spr\u00f3bowa\u0107 wys\u0142a\u0107 inny.","default_error":"Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas wysy\u0142ania pliku na serwer. Prosz\u0119 spr\u00f3bowa\u0107 ponownie p\u00f3\u017aniej.","missing_upload_url":"W konfiguracji znajduje si\u0119 b\u0142\u0105d. Prosz\u0119 skontaktowa\u0107 si\u0119 z administratorem serwera.","upload_limit_exceeded":"Mo\u017cesz wys\u0142a\u0107 tylko jeden plik.","http_error":"B\u0142\u0105d HTTP.","upload_failed":"Wysy\u0142anie nie powiod\u0142o si\u0119.","big_upload_failed":"Spr\u00f3buj wys\u0142a\u0107 plik przy pomocy %1$sformularza w HTML-u%2$s.","big_upload_queued":"Rozmiar pliku \u201e%s\u201d przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku przesy\u0142anego przez skrypt wysy\u0142aj\u0105cy w przegl\u0105darce.","io_error":"B\u0142\u0105d wej\u015bcia\/wyj\u015bcia.","security_error":"B\u0142\u0105d zabezpiecze\u0144.","file_cancelled":"Wysy\u0142anie pliku zosta\u0142o anulowane.","upload_stopped":"Wysy\u0142anie zosta\u0142o zatrzymane.","dismiss":"Ukryj","crunching":"Dzielenie\u2026","deleted":"zosta\u0142 przeniesiony do kosza.","error_uploading":"Nie uda\u0142o si\u0119 wys\u0142a\u0107 pliku \u201e%s\u201d na serwer."}; <# } #>