Współpraca Wyższego Urzędu Górniczego z Państwową Inspekcją Pracy
Redaktor: Webmaster   
27.07.2007.

Główny inspektor pracy Bożena Borys-Szopa podpisała 12 lipca br. we Wrocławiu porozumienia o współpracy z prezesem Wyższego Urzędu Górniczego Piotrem Buchwaldem oraz prezesem Urzędu Dozoru Technicznego Markiem Walczakiem. Zacieśnienie współdziałania pomiędzy partnerskimi urzędami nadzoru i kontroli warunków pracy związane jest z potrzebą dostosowania do nowych regulacji prawnych form dotychczasowej współpracy oraz uaktywnienia ich zwłaszcza w dziedzinie prewencji.
- Z satysfakcją pragnę podkreślić, że mamy bardzo dobre doświadczenia wynikające z naszej dotychczasowej współpracy - stwierdziła Bożena Borys-Szopa. - Z efektami działań organów nadzoru górniczego jak i dozoru technicznego inspektorzy pracy spotykają się w codziennej praktyce. Trudno przecenić ich znaczenie dla ochrony człowieka w środowisku pracy. Ścisła współpraca naszych urzędów i umiejętne korzystanie z przysługujących nam uprawnień i kompetencji pozwalają na osiąganie znaczących wyników przeprowadzanych kontroli i eliminowanie stwierdzanych nieprawidłowości.

Główny Inspektor Pracy podkreśliła, że zawarte porozumienia weryfikują i modyfikują dotychczasową współpracę, dostosowując ją do aktualnych wyzwań rynku pracy, przyjętych regulacji prawnych i nowych zadań, ale też rozszerzają zakres wzajemnych kontaktów, szczególnie o przedsięwzięcia prewencyjne. Uwzględniają wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa urządzeń technicznych, wspieranie inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, promowanie systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy, upowszechnianie nowych rozwiązań technicznych.

- Dzisiejsze realia wymagają nowego spojrzenia na współpracę między naszymi trzema urzędami i położenia zdecydowanego nacisku na prewencję - stwierdził w swym wystąpieniu Piotr Buchwald, prezes WUG.

Marek Walczak, prezes UDT podkreślił, że trudno sobie wyobrazić utrzymanie satysfakcjonującego poziomu przestrzegania poziomu bezpieczeństwa pracy w naszym kraju bez instytucji takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Wyższy Urząd Górniczy i Urząd Dozoru Technicznego. - Nasze współdziałanie ma często decydujący wpływ na realizację misji, jaką nasze urzędy mają do wypełnienia.

W ramach wzajemnego współdziałania PIP i WUG w ubiegłym roku przeprowadzone zostały 54 kontrole, w efekcie których inspektorzy pracy wydali blisko 400 decyzji w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym roku takich kontroli było już ponad 50.

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp, w podziemnych zakładach górniczych i firmach świadczących dla tych zakładów usługi górnicze. Dotychczas inspektorzy pracy przeprowadzili w podziemnych zakładach górniczych 8 kontroli, w wyniku których wydali 157 decyzji.

Z kolei w firmach świadczących usługi górnicze oraz przestrzeganie przepisów bhp w zakładach wydobywających kopaliny pospolite w podziemnych zakładach górniczych, w których przeprowadzono 13 kontroli, inspektorzy wydali 105 decyzji. Na wniosek Wyższego Urzędu Górniczego inspektorzy pracy kontrolują w tych zakładach także przestrzeganie przepisów regulujących działalność służb bhp.

Inspektorzy pracy wspólnie z inspektorami urzędów górniczych na bieżąco współpracują przy ustalaniu przyczyn i okoliczności ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych wypadków przy pracy.

Jak podkreślił Roman Giedrojć, zastępca głównego inspektora pracy ds. nadzoru, współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego polega przede wszystkim na przekazywaniu informacji uzyskanych podczas kontroli o stanie technicznym urządzeń eksploatowanych przez pracodawców, które podlegają dozorowi. W ramach nadzoru rynku, inspektorzy UDT informują inspekcję pracy o urządzeniach niespełniających wymagań zasadniczych. Wzajemna wymiana informacji dotyczy także wypadków przy pracy i wyników ekspertyz technicznych urządzeń poddozorowych.

Tylko w roku ubiegłym inspektorzy pracy powiadomili jednostki dozoru technicznego o wynikach ponad 1200 kontroli, które m.in. zakończyły się skierowaniem do prokuratury 16 powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wydaniem ponad 18 tys. decyzji, w tym prawie 700 decyzji wstrzymania prac, nałożeniem 681 mandatów na kwotę prawie 460 tys. zł i skierowaniem do sądów grodzkich 39 wniosków o ukaranie winnych wykroczeń przeciwko prawom pracownika. W bieżącym roku w wyniku współpracy obu urzędów przeprowadzono 600 kontroli.

Komentarze
 
Napisz komentarz
  • Prosimy o komentarze odpowiadające tematowi artykułu.
  • Personalne odniesienia do autorów artykułu i innych komentarzy będą usuwane.
  • Prosimy nie dodawać w komentarzach odnośnikow do swoich stron WWW.
Imię:Gość
Tytuł:
Komentarz:Ochrona przed komputerami-spamerami - Otwórz kod, aby wysłać formularz.
Wpisz kod, który widzisz: *
Wskazówka: Przed WPISANIEM tekstu - jeśli masz trudność w odczytaniu tekstu na obrazku, odśwież stronę (F5). Zostanie załadowana ponownie z nowym obrazkiem i kodem.
 
 

Powered by AkoComment 2.01 PL+
Polska adaptacja - © Copyright 2006 by Zwiastun and SecurityImage 3.0.3