Porozumienie w sprawie zmian w ZUZP
Redaktor: Webmaster   
11.12.2007.
Wczoraj podpisano Porozumienie dotyczące zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy pracowników Petrobaltic S.A.
Poniżej zamieszczamy tekst Porozumienia.
P O R O Z U M I E N I E
zawarte w dniu 29 listopada 2007 roku w Gdańsku pomiędzy:
Zarządem Spółki „PETROBALTIC” S.A, z siedzibą w Gdańsku,
ul. Stary Dwór 9 80-958 Gdańsk reprezentowanym przez:
Henryka Wronkowskiego - Prezesa Zarządu
Tomasza Głobińskiego – Wiceprezesa Zarządu
zwanym w dalszej części „Petrobaltic” S.A. lub Spółką
a
Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” PETROBALTIC S.A. reprezentowaną przez:
Janusza Bażaka
Jerzego Pałasza
oraz
Zarządem Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Petrobaltic reprezentowaną przez:
Włodzimierza Krutyszę
Cezarego Komora
w sprawie: zmiany Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników „Petrobaltic” S.A.

§ 1.
Strony zgodnie ustaliły zmiany w wynagrodzeniu oraz w ZUZP dla pracowników „Petrobaltic” S.A. polegającą na:
1) likwidacji poprzez włączenie do wynagrodzenia zasadniczego:
a) kosztów dojazdów do pracy pracowników lądowych, w zależności od miejsca zameldowania odpowiednio 81,-; 112,-; 184,-; 224,-; 269,- lub 330,-,
b) strawnego pracowników morskich w kwocie 112,- zł.,
c) bonów żywnościowych otrzymywanych przez pracowników lądowych w kwocie 170,- zł
2) umieszczenie zapisu o wymiarze odpisu podstawowego na rzecz ZFŚS w wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, ogłaszanego na podstawie art. 5 ust. 7 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dodatkowo ZFŚS będzie powiększony o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, ogłaszanego na podstawie art. 5 ust. 7 Ustawy, na każdego emeryta lub rencistę, nad którym Spółka sprawuje opiekę socjalną - art. 41 pkt 3 i 4 ZUZP
3) umieszczenie zapisu dotyczącego wypłaty indywidualnej premii rocznej wypłacanej po osiągnięciu przez Spółkę określonych wskaźników, która zastępuje dotychczasową nagrodę z zysku wypłacaną zgodnie z decyzją WZA – art.30 pkt 6 i zał. nr 7. Najbliższa indywidualna premia roczna tj. za rok 2007, zostanie wypłacona w roku 2008 już według nowych zasad.
4) likwidacja dodatku remontowego - za czas remontu oraz pobytu w porcie będzie przysługiwał dodatek morski - art. 16 ZUZP.
§ 2.
Podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego związane z włączeniem do niego dodatków wymienionych w § 1 pkt 1 a, b, c zostanie wprowadzone po zarejestrowaniu zmian w ZUZP przez Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku, nie później niż od dnia 01.01.2008 r., poprzez zmianę angaży pracowników, których te zmiany dotyczą.
§ 3.
Będące Stronami niniejszego porozumienia Związki Zawodowe oświadczają, że są upoważnione do reprezentowania w przedmiotowej sprawie wszystkich pracowników Spółki i w związku z tym każdy z pracowników przyjmie je jako obowiązujące. Wynegocjowane z Zarządem „Petrobaltic” S.A. i podpisane przez Strony reguły niniejszego porozumienia. deklarują wolę kontynuowania rozmów zmierzających do dalszych zmian ZUZP wynagradzania działając w dobrej wierze, poszanowaniu i dbałości o interes „Petrobaltic” S.A. i pracowników.
§ 4
Niniejsze porozumienie wykonuje postanowienie Rozdziału III pkt 3.3 Umowy społecznej z dnia 21 marca 2005 r., i w zakresie Rozdziału III pkt 3.3 Porozumienie dotyczące Socjalnych Gwarancji Pracowniczych dla Pracowników zatrudnionych w Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Stary Dwór 9, 80-958 Gdańsk z dnia 21.03.2007 r. wygasa z dniem wejścia w życie zmian w ZUZP.
§ 5.
Porozumienie podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. „Petrobaltic” S.A. KZ NSZZ „Solidarność” Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Petrobaltic

Komentarze
Dodany przez Gość w dniu - 21.12.2007.
8)
ZAPROSZENIE
Dodany przez Gość w dniu - 11.12.2007.
http://www.zzprclodz.prv.pl/
 
Napisz komentarz
  • Prosimy o komentarze odpowiadające tematowi artykułu.
  • Personalne odniesienia do autorów artykułu i innych komentarzy będą usuwane.
  • Prosimy nie dodawać w komentarzach odnośnikow do swoich stron WWW.
Imię:Gość
Tytuł:
Komentarz:Ochrona przed komputerami-spamerami - Otwórz kod, aby wysłać formularz.
Wpisz kod, który widzisz: *
Wskazówka: Przed WPISANIEM tekstu - jeśli masz trudność w odczytaniu tekstu na obrazku, odśwież stronę (F5). Zostanie załadowana ponownie z nowym obrazkiem i kodem.
 
 

Powered by AkoComment 2.01 PL+
Polska adaptacja - © Copyright 2006 by Zwiastun and SecurityImage 3.0.3