MAYDAY RELAY
Redaktor: Webmaster   
23.04.2009.
                                                                                                       M. Bałtyckie, 20.04.2009 r.
                                                                                                 Premier Rządu
                                                                 Rzeczypospolitej Polskiej
                                                                 Pan Donald Tusk
Do rąk własnych

Szanowny Panie Premierze 
 

          Zwracamy się z prośbą o wnikliwe zapoznanie się z sytuacją Petrobaltic S.A. w Gdańsku w kontekście zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, zarządzania majątkiem Skarbu Państwa i sprawowaniem nadzoru nad tym majątkiem przez Ministra Skarbu Państwa i Ministra Gospodarki.

          Nasz list otwarty kierujemy na Pana ręce ponieważ od  2004 r. brak jest jasnej polityki Państwa tj. Ministra Skarbu Państwa i Ministra Gospodarki w zakresie zwiększenia wydobycia ropy i gazu ze złóż na szelfie Morza Bałtyckiego.

          Tak zwane przekształcenia własnościowe polegające na przekazaniu przez Skarb Państwa 69% akcji Petrobaltic S.A. do Grupy Lotos S.A. dla ratowania tzw. Rafinerii Południowych oraz obecnie deklarowane przez wiceministra skarbu Krzysztofa Żuka nieodpłatne wniesienie kolejnych 30,32% akcji Spółki Petrobaltic oznaczają w istocie, poprzez działania Zarządu Grupy Lotos, zaniechanie zwiększenia wydobycia ropy z polskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na Morzu Bałtyckim.

Już w styczniu 2005 r.: „NIK krytycznie, z punktu widzenia rzetelności, ocenia fakt, że po przekształceniu Spółki Petrobaltic Sp. z o. o. w spółkę akcyjną, Minister SP podjął działania mające na celu wniesienie jej akcji do Grupy Lotos S.A., wstrzymując jej prywatyzację poprzez ofertę publiczną, co było niezgodne ze Strategią dla przemysłu naftowego w Polsce. Zapisy pkt. IV. 8. Strategii stanowiły bowiem, że po przekształceniu Petrobaltic Sp. z o. o.  w spółkę akcyjna nastąpi jej prywatyzacja poprzez wprowadzenie akcji do obrotu publicznego. „Petrobaltic” S.A. powinna rozpocząć projekt inwestycyjny związany z eksploatacją kolejnych złóż. W przeciwnym wypadku około roku 2009 – 2011 firma stanie przed problemem wyczerpywania się złoża B3.” 
 

Uprzejmie wnosimy o jawne i publiczne udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Dlaczego polska Spółka Petrobaltic, statutowo zobowiązana do poszukiwań i eksploatacji złóż ropy i gazu na Morzu Bałtyckim, nie eksploatuje rozpoznanych i udokumentowanych od ponad 5 lat złóż ropy i gazu?
 2. Dlaczego Spółka Petrobaltic nie poczyniła żadnych istotnych inwestycji pozwalających na prawidłowe rozpoznanie, zagospodarowanie i rozpoczęcie wydobycia ze złoża B-8 zawierającego około 3 miliony ton ropy naftowej? Zaniechanie zagospodarowania, niezależnie od utraty olbrzymich dochodów, oznacza również konieczność zapłaty wielomilionowych kar kontrahentom angielskim Energobalicu i w konsekwencji  wyłączenie ogrzewania mieszkańcom  Władysławowa na skutek braku dostaw gazu wydobywanego wraz z ropą ze złoża B8 do Elektrociepłowni Władysławowo.
 3. W jaki sposób i za jakie środki Państwo Polskie zamierza rozpocząć zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki eksploatację ropy naftowej ze złoża B-8 na Morzu Bałtyckim?
 4. Jakim sprzętem Petrobaltic zagospodaruje złoże B-8 i rozpocznie wydobycie około 3 milionów ton ropy naftowej?
 5. W jaki sposób, za jakie środki i kiedy Państwo Polskie zamierza rozpocząć eksploatację gazu ziemnego ze złóż B-4 i  B-6 w ramach posiadanych koncesji eksploatacyjnych?
 6. Jakim sprzętem Petrobaltic wydobędzie ponad 4 mld m3 gazu ze złóż B-4 i B-6 ?
 7. Jakim sprzętem Petrobaltic rozpozna i rozpocznie eksploatację ropy ze złoża B-23, którego zasoby, według analiz wykonanych w 2006 r. przez niezależnych specjalistów, są szacowane na 15 mln m3 ?
 8. Dlaczego Spółka Petrobaltic inwestuje ponad 700 mln zł w  20% udziałów w złożu YME na norweskim szelfie Morza Północnego, gdzie koszt wydobycia 1 baryłki ropy wynosić ma około 70 USD za baryłkę w celu pozyskania około 1.8 miliona t ropy, które zostało wyłączone z eksploatacji przez inną firmę wydobywczą w 2001 r.?
 9. Czy zgodne z prawem było zakupienie 10% udziałów w złożu Yme w grudniu 2008 r. bez wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrobaltic S.A. i czy przy ówczesnej cenie ropy była to decyzja uzasadniona ekonomicznie?
 10. Czy posiadanie 20% udziału w złożu na szelfie norweskim jest rzeczywiście zapewnieniem dostępu do własnych złóż ropy naftowej poza granicami Polski o której mowa w dokumencie „Polityka Rządu RP dla przemysłu naftowego w Polsce”?
 11. Kiedy ropa ze złoża YME i za jaką cenę dotrze do polskich rafinerii?
 12. Dlaczego Ministerstwo Skarbu Państwa oficjalnie planuje działania niezgodne z „Polityką Rządu RP dla przemysłu naftowego w Polsce”, która wyraźnie zakłada zbycie akcji Petrobaltic S.A., a nie zamianę na akcje innej spółki i czy celowym jest pozbycie się bezpośredniego wpływu na działalność strategicznej spółki?
 13. Który z Ministrów Rządu Pana Premiera zapłaci uprawnionym do otrzymania akcji pracownikom Petrobaltic S.A. odszkodowania za nie wydanie akcji Spółki Petrobaltic? (Informujemy, że Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania kasację od wyroku Sądu Okręgowego opartą między innymi na potrzebie rozstrzygnięcia zagadnienia czy „%” jest  jednostką miary ilości czy wartości?)
 14. Dlaczego Minister Skarbu Państwa rezygnuje z należnej mu dywidendy z zysku Petrobaltic S.A. za rok 2008 zezwalając jednocześnie na transfer środków na inwestycje w Norwegii, a nie na Morzu Bałtyckim?
 15. O ile i dlaczego od 2005 r., tj. od momentu wniesienia Petrobaltic S.A. do Grupy Lotos S.A., wzrósł koszt wydobycia 1 baryłki ropy przez Petrobaltic S.A. przy jednoczesnym braku kluczowych inwestycji, rzekomym zmniejszeniu zatrudnienia i procesom restrukturyzacji?
 16. Dlaczego Grupa Lotos zamierza korzystać z usług operatorów zewnętrznych przy poszukiwaniu i zagospodarowaniu złóż na Bałtyku wiedząc jednocześnie, że działanie takie wyjątkowo podraża inwestycje i eliminuje polskie podmioty gospodarcze?

 Panie Premierze  


          Związki zawodowe przy Petrobalticu zrzeszają wysokokwalifikowaną kadrę inżynierską i techniczną, a nie bandę oszołomów, których dyscyplinowanie w oficjalnym wystąpieniu zapowiada Pan Olechnowicz. Naprawdę potrafimy znaleźć złoża ropy i gazu na Bałtyku, je zagospodarować i eksploatować wykorzystując światowe technologie, co udowodniliśmy wieloletnią zyskownością i rozwojem Petrobaltic S.A., a obecnie z niejasnych powodów traktuje się nas jako ludzi działających na szkodę przedsiębiorstwa.


          Wielokrotnie informowaliśmy Zarządy i nadzór właścicielski o zauważonych zagrożeniach i próbowaliśmy merytorycznie uzasadnić nieprawidłowości w zarządzaniu w naszym przedsiębiorstwie w zamian za co otrzymywaliśmy bezładny zbiór sloganów obrażających nas przez co czujemy się obywatelami i pracownikami niższej kategorii. Prosimy o nie ośmieszanie Spółki i jej pracowników przez Ministerstwo Skarbu Państwa poprzez zamieszczenie w odpowiedziach na nasze pisma stwierdzeń, że działalnością inwestycyjną jest zakup „segmentów elastycznych linii przesyłowej do systemu zrzutu wód złożowych na złożu B-3 i modernizacja wiertnicy H4-1H. z penetrometrem”, ponieważ nie są to inwestycje sensu stricto, a jedynie działania wynikające z bieżących potrzeb, technologii, przepisów i zobowiązań. Przedstawione „inwestycje” można porównać jedynie do tankowania paliwa w wyeksploatowanym samochodzie.


          Żądamy jasnej i rzeczowej deklaracji czy Rząd RP zamierza w najbliższych latach eksploatować rozpoznane i potencjalnie obiecujące złoża ropy i gazu na Bałtyku, skąd będą na to środki w sytuacji, gdy cały wysiłek inwestycyjny Spółki kierowany jest na niszowe i częściowo wyeksploatowane złoże w Norwegii?


          Jakie są podstawy i gwarancje realizacji inwestycji Petrobalticu na Morzu Bałtyckim i skąd będą na to zapowiadane przez Zarząd Grupy Lotos środki w wysokości ponad 3 mld zł w latach 2008-2012 skoro  już w połowie 2009 r. Petrobaltic, który w 2008 r. osiągnął zysk netto 225 mln zł, potrzebuje na bieżącą działalność około 200 mln zł kredytu? 
          Panie Premierze, proszę zwrócić uwagę, że nie protestujemy z powodu braku podwyżek mimo, że średnio na każdego pracownika Petrobalticu w 2008 r. przypadło 500.000 zł zysku netto, lecz  z powodu realnych obaw o przyszłość Petrobalticu, a wszelkie nasze działania skierowane są w tym celu. 
          Nie rozumiemy dlaczego od momentu konsolidacji z Grupą Lotos wzrósł w Petrobalticu koszt wydobycia baryłki ropy. Nie przyjmujemy tłumaczeń, że na koszty wydobycia przez Petrobaltic baryłki ropy składają się koszty kształcenia pracowników na kierunkach hotelarskich i innych nie mających związku z działalnością spółki, koszty doradców, zlecania opieki psychologicznej pracowników pedagogowi o specjalności przemoc w rodzinie, itp. A czy przypadkiem nie jest to wynik procesu restrukturyzacji i zaniżona cena sprzedaży ropy naftowej do Grupy Lotos S.A.?


          Przypominamy, że spółka Petrobaltic w latach 1992-2005 przy cenie baryłki 19-40 USD osiągała zyski, realizowała poszukiwania na Bałtyku i inwestowała na Litwie.


          Wielu naszych kolegów już emigrowało i pracuje w wyuczonym zawodzie górnika naftowego, geologa i innych specjalnościach. Pracują na szelfie norweskim, brytyjskim, zatoce meksykańskiej, w Rosji, Kazachstanie itd. na stanowiskach zgodnych z ich specjalistycznym wykształceniem i  nabytymi w Polsce uprawnieniami i kwalifikacjami. Czy rzeczywiście będziemy zmuszeni starać się o pracę w innych krajach, gdzie wydobywa się ropę, a nie mówi o wydobywaniu ropy za pomocą inżynierii finansowej.
 
          Żądamy rzetelnej informacji o przyszłości firmy, a nie opowieści Pana Olechnowicza o transparentności działań i dywersyfikacji polegającej na zwiększaniu wydobycia ropy w Norwegii o 1.800.000 ton w okresie 5 lat, bo według nas są to działania jedynie zwiększające światowe wydobycie ropy, a nie zabezpieczające dostaw dla polskich rafinerii niezależnie od ich nazwy oraz blokujące zdolności inwestycyjne Petrobalticu na M. Bałtyckim.
          Pragniemy zapewnić, że nie jesteśmy przeciwni dywersyfikacji dostaw i rozbudowy upstreamu, ale zgłaszamy zdecydowany sprzeciw jeżeli ma to się dziać kosztem inwestycji na Bałtyku i upadkiem Petrobalticu.
 
          Jednocześnie zapraszamy Pana Premiera na wizytę na naszych dwóch 30 letnich platformach  (wiertniczej Petrobaltic i eksploatacyjnej Baltic Beta). Transport zapewnią nasze 30 letnie holowniki lub nasze śmigłowce latające w Gdyńskiej Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej.
  
Z wyrazami szacunku  
    

       Przewodniczący                                        Przewodniczący
     KM NSZZ Solidarność                             ZZPRC Petrobaltic
 
 
 
            Janusz Bażak                                   Włodzimierz Krutysza
 
  
Powyżej zaprezentowane stanowisko podzielają i bezskutecznie wspierają w organach statutowych Spółki, członkowie Rady Nadzorczej wybierani przez pracowników w tajnych wyborach powszechnych Ryszard Pieniążek i Sławomir Sadowski.
 
 
 
W celu uzyskania rzetelnej odpowiedzi na zadane wyżej pytania nie zawierające żadnych tajemnic handlowych lub innych wcześniej nie upublicznionych informacji, odpis listu kierujemy do prasy.            

Komentarze
Brawo!!!
Dodany przez Gość w dniu - 24.04.2009.
Naprawdę rzeczowy i dosadny list ,oby tylko Pan Premier sie do niego odpowiednio ustosunkował.Bo okiem laika (mam na myśli siebie -widać ,że jest ostre przegięcie i niszczenie Naszej firmy.Niech się w końcu wezmą za tych złodziei!!! Pozdrawiam Związki - z poważaniem -jeden z Waszych
Panowie GRATULACJE!!!
Dodany przez Gość w dniu - 23.04.2009.
Napisaliscie nastepny DOSADNY i SENSOWNY list!!! Mysle, ze nawet lepszy od pierwszego!!! Jak tak dalej bedziecie trzymac to sie do Was zapisze, bo widze, ze sie zabraliscie do roboty!!! 
 
Pozdrowienia
 
Napisz komentarz
 • Prosimy o komentarze odpowiadające tematowi artykułu.
 • Personalne odniesienia do autorów artykułu i innych komentarzy będą usuwane.
 • Prosimy nie dodawać w komentarzach odnośnikow do swoich stron WWW.
Imię:Gość
Tytuł:
Komentarz:Ochrona przed komputerami-spamerami - Otwórz kod, aby wysłać formularz.
Wpisz kod, który widzisz: *
Wskazówka: Przed WPISANIEM tekstu - jeśli masz trudność w odczytaniu tekstu na obrazku, odśwież stronę (F5). Zostanie załadowana ponownie z nowym obrazkiem i kodem.
 
 

Powered by AkoComment 2.01 PL+
Polska adaptacja - © Copyright 2006 by Zwiastun and SecurityImage 3.0.3

Zmieniony ( 23.04.2009. )