Statut
31.03.2006.
 

ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania i siedziba

§ 1.

1. Związek nosi nazwę Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Petrobaltic, zwany dalej Związkiem. Związek stosownie do zasad wyrażanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski i Ustawie o Związkach Zawodowych oraz innych ustaw i konwencji międzynarodowych rozwijał będzie działalność w zakresie obrony interesów pracowników zmianowych zatrudnionych w podmiotach określonych w § 2 Statutu oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

2. Związek używa skrótu ZZPRC PETROBALIC.

§ 2.

Terenem działania Związku jest:

- Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” SA,

- spółki powstałe w wyniku jej połączenia z innymi podmiotami,

- wszelkie podmioty lub jednostki organizacyjne utworzone przez Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” S.A.

§ 3.

Siedzibą władz Związku jest Gdańsk.

§ 4.

Związek używa pieczęci o wzorach, określonych uchwałami Zarządu.


ROZDZIAŁ II Postanowienia ogólne

§ 5.

Związek jest niezależny od organów administracji państwowej i samorządowej oraz od organizacji politycznych.

§ 6.

1. Związek zrzesza pracowników wszystkich zawodów zatrudnionych przy utrzymaniu i obsłudze ruchu ciągłego na podstawie umowy o pracę w zakładach pracy określonych w § 2 Statutu.

2. Przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia osób, o których mowa w ust. 1, prawa przynależności do Związku. Emerytom i rencistom przysługują wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze Statutu Związku, za wyjątkiem praw, o których mowa w § 13 pkt 2.

3. Prawo dalszego przynależenia do związku mają dotychczasowi członkowie, jeżeli pozostają czasowo bez pracy w związku z wypowiedzeniem im umowy przez pracodawcę lub rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, pod warunkiem, że złożyły odwołanie od wypowiedzenia im umowy o pracę. Prawo przynależenia trwa do czasu prawomocnego, negatywnego orzeczenia sądu pracy w zakresie przywrócenia do pracy.

§ 7.

Celem Związku jest:

1. ochrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych członków i ich rodzin,

2. reprezentowanie i obrona praw i interesów pracowników, emerytów i rencistów – członków Związku oraz bezrobotnych – wymienionych w § 6 ust. 3, i ich rodzin w zakresie warunków pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych

3. zabezpieczenie praw pracowników w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno – bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

4. podejmowanie starań o zharmonizowanie prawidłowego działania przedsiębiorstwa z interesami pracowników,

5. ochrona godności ludzi pracy,

6. szerzenie demokratyzmu i umacnianie koleżeńskiej solidarności w stosunkach wzajemnych,

7. zapewnienie pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

8. wpływanie na kształtowanie polityki gospodarczej i społecznej przedsiębiorstwa,

9. podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska człowieka.


§ 8.

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. prezentowanie stanowiska Związku wobec pracodawców, organów władzy ustawodawczej, administracji państwowej rządowej i samorządowej oraz organizacji politycznych, społecznych i gospodarczych,

2. zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień i umów zbiorowych, a także działania na rzecz przestrzegania ich realizacji,

3. podejmowanie inicjatyw na rzecz doskonalenia przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

4. reprezentowanie członków Związku wobec pracodawców, władz i organów administracji państwowej, samorządowej oraz organizacji i instytucji społecznych,

5. związkową kontrolę przestrzegania u pracodawców praw pracowniczych, w szczególności przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

6. udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między pracownikami, a pracodawcą,

7. organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi załogi w przypadku istotnego naruszenia interesów pracowniczych, w szczególności w uzasadnionych przypadkach proklamowanie strajków,

8. podejmowanie starań o zapewnienie członkom i ich rodzinom odpowiedniego udziału w świadczeniach z funduszu socjalnego i innych funduszy u pracodawcy,

9. inicjowanie samopomocy członków Związku,

10. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, tworzenie warunków do odpoczynku po pracy,

11. współdziałanie z władzami i organami administracyjnymi przedsiębiorstwa w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

12. prowadzenie działalności gospodarczej,

13. prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej,

14. współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin.

§ 9.

1. Organizacja Związku:

1) podstawową jednostką organizacyjną jest organizacja zakładowa, posiadająca osobowość prawną,

2) zakładowa organizacja związkowa może w miarę potrzeby tworzyć niższe struktury związkowe, jeżeli potrzeba taka wyniknie z przyjętego u pracodawcy schematu organizacyjnego.

2. Związek może zawierać porozumienia o współdziałaniu z innymi związkami oraz zrzeszać się z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami związkowymi i społecznymi.


ROZDZIAŁ III Nabycie i utrata członkostwa. Prawa i obowiązki członków

§ 10.

1. Członkostwo w Związku nabywa się poprzez złożenie podpisanej, pisemnej deklaracji członkowskiej, z chwilą jej przyjęcia uchwałą Zarządu Związku.

2. Negatywna decyzja Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku nie może być spowodowana względami religijnymi, rasowymi, politycznymi ani przynależnością kandydata do partii politycznej lub organizacji społecznej.

3. Uchwała Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Związku winna zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania, zgodnie z ust. 4.

4. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Związku przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów, za pośrednictwem Zarządu Związku. Odwołanie wino być wniesione w terminie 14 dni od daty doręczenia zainteresowanemu odpisu uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków. Odwołanie winno zostać rozpatrzone na najbliższym planowanym Walnym Zebraniu Delegatów.

§ 11.

Członek związku nie może należeć do innego związku zawodowego.

§ 12.

1. Utrata członkostwa w Związku następuje w przypadku:

a. śmierci członka,

b. złożenia na piśmie i przekazania do Zarządu rezygnacji z członkostwa,

c. nie uiszczania przez członka składek przez okres 6 miesięcy,

d. zmiany miejsca pracy polegającej na zatrudnieniu w zakładzie pracy, w którym nie działa Związek,

e. utraty zatrudnienia w zakładzie pracy, jeżeli wskutek odwołania od wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownik nie został prawomocnym orzeczeniem sądu pracy przywrócony do pracy,

f. naruszenia § 11 Statutu.

2. Utrata członkostwa następuje także w przypadku wykluczenia członka ze Związku uchwałą Zarządu. Wykluczenie może nastąpić w wypadku rażącego naruszania obowiązków członkowskich lub postanowień niniejszego Statutu przez członka Związku, jeżeli Zarząd uzna, że kara nagany przewidziana w § 15 Statutu byłaby niewystarczająca. Członek, którego wykluczenie ma dotyczyć winien zostać zawiadomiony na piśmie o terminie posiedzenia Zarządu, na którym sprawa będzie rozpatrywana. Członek ma prawo uczestniczyć w tym posiedzeniu. Nieobecność członka nie wstrzymuje podjęcia uchwały.

3. Od uchwały orzekającej wykluczenie przysługuje wykluczonemu członkowi w terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów, złożone za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie winno zostać rozpatrzone na najbliższym planowanym Walnym Zebraniu Delegatów.


§ 13.

Członek Związku ma prawo:

1. uczestniczyć w ogólnych zebraniach i pracach Związku,

2. wybierać i odwoływać członków wszystkich władz Związku oraz być wybieranym do tych władz,

3. korzystać z pomocy Związku w ochronie swych praw pracowniczych w razie ich naruszenia przez pracodawcę, lub administrację państwową,

4. korzystać z pomocy materialnej i socjalnej Związku, w tym z urządzeń socjalnych, sportowych i innych będących w dyspozycji Związku,

5. występować do władz Związku z wnioskami i postulatami,

6. zasięgać informacji o bieżącej działalności Związku,

7. otrzymywać od Związku pomoc finansową w okresie pozostawania bez pracy na skutek działalności związkowej. Zakres i formę pomocy określa Walne Zebranie,

§ 14.

Członek Związku jest zobowiązany:

1. przestrzegać Statutu i uchwał Władz Związku oraz regularnie płacić składki członkowskie,

2. brać udział w życiu związkowym,

3. solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez związek (nie dotyczy to akcji strajkowych),

4. współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków współżycia miedzy członkami załogi pracowniczej,

5. dbać o dobre imię Związku.

§ 15.

Członka, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w sposób nie licujący z godnością członka Związku, Zarząd Związku może ukarać udzieleniem pisemnej nagany z ostrzeżeniem, że w przypadku dalszych naruszeń swoich obowiązków członek może zostać wykluczony na zasadzie §12 ust. 2 Statutu.


ROZDZIAŁ IV Władze Związku

§ 16.

1. Władzami Związku są:

a) Walne Zebranie Delegatów,

b) Zarząd,

c) Prezydium Zarządu,

d) Komisja Rewizyjna.

2. Władze Związku wszystkich szczebli pochodzą z wyboru.

3. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.

4. Nie jest dopuszczalne łączenie członkostwa w Zarządzie Związku i Komisji Rewizyjnej.

§ 17.

Wybory członków władz Związku odbywają się na następujących zasadach:

1. nie ogranicza się liczby kandydatów,

2. głosuje się na poszczególnych kandydatów,

3. głosowanie jest tajne, z wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt 4) i pkt 5),

4. wybór Delegatów Związku odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że wyborcy zdecydują o głosowaniu tajnym,

5. wybór Grupowych oddziałowych odbywa się w głosowaniu jawnym,

6. Przewodniczącego Związku wybiera Walne Zebranie Delegatów,

7. Przewodniczący z chwilą wyboru staje się członkiem Zarządu Związku i członkiem Prezydium,

8. funkcji związkowych (Przewodniczący Związku, Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) nie może pełnić osoba zajmująca kierownicze stanowisko w przedsiębiorstwie (członek zarządu, rady nadzorczej, dyrektor, zastępcy dyrektora, kierownicy komórek organizacyjnych, osoby na stanowiskach bezpośrednio podlegających zarządowi),

9. członkowie władz związku mogą być odwołani przed upływem kadencji w przypadku niewypełnienia obowiązków, naruszenia postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Związku. Odwołanie władz związkowych odbywa się na takich samych zasadach jak wybór,


§ 18.

1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Związku.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy w szczególności:

1/ uchwalanie programu działania Związku,

2/ wybór i odwoływanie Przewodniczącego, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,

3/ określanie liczby członków Zarządu, liczby członków jego Prezydium oraz liczby członków Komisji Rewizyjnej,

4/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium,

5/ uchwalanie Statutu oraz jego zmian,

6/ ustalanie wysokości składek członkowskich,

7/ podejmowanie uchwał i stanowisk we wszystkich istotnych dla Związku sprawach,

8/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku,

9/ ustalanie zakresu i rodzaju świadczeń socjalnych.

3. Walne Zebranie Delegatów odbywa się co najmniej raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków stanowiących łącznie 20% ogólnej liczby członków Związku. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku zwołuje je Komisja Rewizyjna.

5. O zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów i Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Zarząd lub Komisja Rewizyjna zawiadamia uprawnionych Delegatów nie później niż na 14 dni przed terminem Zebrania, wskazując w zawiadomieniu dzień i godzinę oraz miejsce Zebrania i jego porządek obrad.

6. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział delegaci z poszczególnych oddziałów w liczbie proporcjonalnej do liczby członków Związku na danym oddziale.

7. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Delegatów niezbędna jest obecność co najmniej połowy delegatów.

8. Walne Zebranie Delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych Delegatów.

9. Rozwiązanie Związku może nastąpić Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności 3/4 ustalonej przez Komisje Rewizyjną liczby Delegatów uprawnionych do głosowania.

10. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na wniosek, co najmniej 10 obecnych Delegatów Przewodniczący zebrania zarządza tajne głosowanie.

11. Z obrad Walnego Zebrania Delegatów spisuje się protokół, podpisywany przez Protokolanta oraz Przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów.


§ 19.

1) Zarząd jest wykonawczą władzą Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz.

2) Zarząd kieruje pracami i działalnością Związku, stosując się do uchwał Walnego Zebrania Delegatów, postanowień Statutu oraz obowiązujących przepisów.

3) Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów co najmniej raz w roku i zawiadamianie o jego terminie, miejscu oraz planowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed tym terminem,

b) realizowanie Uchwał Walnego Zebrania Delegatów,

c) opracowanie programu działania Związku, przedstawianego do uchwalenia Walnemu Zebraniu Delegatów,

d) realizowanie uchwalonych przez Walne Zebranie planów działania Związku,

e) wybór członków Prezydium Zarządu,

f) zawieranie i wypowiadanie w imieniu Związku układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień i umów zbiorowych,

g) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących regulaminów Pracy, Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz w innych sprawach, w których przepisy prawa pracy przewidują zajmowanie stanowiska przez Związek,

h) podejmowanie uchwał o przyznaniu członkom Związku i ich rodzinom świadczeń socjalnych,

i) powoływanie komisji problemowych, określanie zakresu i zasad ich działania,

j) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Związku do zrzeszeń związkowych lub o wystąpieniu z tych struktur,

k) wybór delegatów do struktur ponadzakładowych,

l) wypracowywanie i prezentowanie stanowisk w sprawach pracowniczych, społecznych i ekonomicznych,

m) uchwalanie budżetu Związku,

n) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i zakończeniu strajku,

o) interpretowanie postanowień Statutu,

p) prowadzenie ewidencji członków Związku,

4) W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub zaistnienia innych okoliczności trwale uniemożliwiających pełnienie przez niego funkcji, Zarząd Związku wybiera spośród swego grona osobę, która przejmie wykonywanie funkcji Przewodniczącego do czasu zwołania najbliższego Walnego Zebrania Delegatów ZZPRC.

5) Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące

6) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.

7) Z posiedzeń Zarządu spisuje się protokoły, podpisane przez Protokolanta i Przewodniczącego lub jednego z jego Zastępców.

8) Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Przewodniczący. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego może je zwołać każdy z jego Zastępców lub trzech członków Prezydium.

9) Zarząd może przekazać część swoich kompetencji Prezydium Zarządu w drodze uchwały.


§ 20.

1) Prezydium jest władzą wykonawczą Zarządu.

2) Wyboru członków Prezydium Zarządu dokonuje się na pierwszym posiedzeniu Zarządu nowej kadencji, w głosowaniu tajnym.

3) Spośród osób wybranych do Prezydium Zarządu Przewodniczący wybiera dwóch swoich Zastępców.

4) Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:

a) realizacja uchwał i wniosków Zarządu,

b) kierowanie bieżącą działalnością Związku,

c) ustalanie kierunku działań dla skutecznego osiągnięcia celów wyznaczonych przez Walne Zebranie Delegatów i Zarządu Związku,

d) podejmowanie decyzji o przeznaczeniu środków finansowych wynikających z budżetu Związku,

e) przygotowanie i organizowanie posiedzeń Zarządu,

f) inicjowanie uchwał Zarządu.

§ 21.

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola Związku i jego władz.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a) kontrolowanie realizacji uchwał władz Związku,

b) kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej Związku,

c) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Delegatów oraz przedstawianie wyników kontroli i wniosków z nich wynikających władzom Związku,

d) opiniowanie projektu budżetu,

e) składanie do Walnego Zebrania Delegatów wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu,

f) kontrola płacenia składek członkowskich.

3. Komisja Rewizyjna może zwołać posiedzenie Zarządu w przypadkach, gdy czynności kontrolne Komisji wykażą potrzebę jego zwołania, a Przewodniczący Związku lub inne osoby uprawnione do zwołania posiedzenia Zarządu na podstawie § 19 ust. 8 niniejszego Statutu nie uczynią tego w terminie 7 dni od daty złożenia przez Komisję Rewizyjną pisemnego wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby.

5. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.

6. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.

7. Każda władza Związku jest obowiązana ustosunkować się do przedłożonych jej ustaleń i wniosków Komisji oraz uwzględnić je w swojej działalności.

§ 22.

1. Do składania i podpisywania oświadczeń woli Związku, w tym oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych uprawnieni są jednoosobowo Przewodniczący Związku oraz każdy z jego Zastępców, za wyjątkiem spraw określonych w ust. 2.

2. W sprawach dotyczących podpisania układu zbiorowego pracy lub protokołu dodatkowego do układu zbiorowego pracy albo pakietów socjalnych i innych zbiorowych umów prawa pracy Związek reprezentuje Przewodniczący łącznie z Zastępcą w oparciu o uchwałę Zarządu Związku.

3. W sytuacjach uniemożliwiających wykonanie czynności przez osoby wskazane w pkt 1 i 2 oświadczenie woli składają wyznaczeni w drodze Uchwały Zarządu członkowie Zarządu.


ROZDZIAŁ V Strajk

§ 23.

Po wyczerpaniu innych, prawnie dopuszczonych form działania, Związek może podjąć akcję strajkową.

§ 24.

1. Strajk może być strajkiem ostrzegawczym lub strajkiem właściwym.

1) W przypadku, gdy okoliczności na to pozwalają, strajk właściwy należy poprzedzić strajkiem ostrzegawczym.

2) Strajk ostrzegawczy nie powinien trwać dłużej niż 2 godziny.

3) Strajk właściwy trwa do chwili, gdy odpowiednie władze związku ogłoszą jego zakończenie. Zakończenie strajku może być przedmiotem porozumienia z pracodawcą lub władzami państwowymi.

2. W związku ze specyfiką pracy przedsiębiorstwa kopalni, przewiduje się następujące formy protestu:

1) akcja protestacyjna,

2) strajk ostrzegawczy – zatrzymanie na dwie godziny prac przeładunkowych, wiertniczych i wydobywczych,

3) strajk właściwy – zatrzymanie prac przeładunkowych, wiertniczych i wydobywczych,

3. W ramach włączenia innych wydziałów do akcji strajkowej przewiduje się formy protestów wynikające z ich specyfiki pracy.

4. W przypadku, gdy ogłoszenie strajku w jednym przedsiębiorstwie nie przynosi rezultatu, władze Związku mogą ogłosić Strajk Solidarnościowy.

5. Zastosowanie represji wobec władz Związku i uniemożliwienie im ta drogą podjęcia decyzji, upoważnia pozostałych członków Związku do podjęcia natychmiastowej akcji strajkowej.

§ 25.

1. Prowadzenie akcji strajkowej nie może zagrażać życiu i zdrowiu ludzi.

2. Prowadzenie akcji strajkowej nie może narażać urządzeń na uszkodzenie lub zniszczenie.


ROZDZIAŁ VI Fundusze i majątek Związku

§ 26.

Majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności związkowej, a stanowią go ruchomości, nieruchomości oraz fundusze będące w jego posiadaniu.

§ 27.

Fundusze Związku tworzone są z:

1. składek członkowskich,

2. darowizn, zapisów i dotacji,

3. prowadzenia działalności gospodarczej,

4. dochodów z majątku Związku,

6. dochodów z organizowanych imprez kulturalnych, sportowych, itp.,

7. odsetek z lokat bankowych.

§ 28.

Fundusze przeznaczone są na działalność statutową Związku, w tym na działalność organizacyjną, socjalną i kulturalno – oświatową.

§ 29.

1. Podstawą działalności finansowej Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji Związku.

2. Gospodarka finansowa związku jest jawna.

§ 30.

1. Świadczenia socjalne przyznają władze Związku tj. Zarząd lub Prezydium Zarządu.

2. Członkowie Związku mogą składać do Zarządu wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych.


ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe

§ 31.

1. Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna, w skład której wchodzą członkowie Zarządu Związku, o ile Walne Zebranie Delegatów nie wskaże innych członków Komisji.

2. Majątek związku przeznacza się na cele ustalone przez Walne Zebranie w uchwale o rozwiązaniu Związku.

3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja Likwidacyjna sporządza sprawozdanie, które składa się w sądzie, w którym Związek jest zarejestrowany.

§ 32.

W przypadkach spornych oraz nieuregulowanych niniejszym Statutem interpretacja Statutu należy do Zarządu Związku.

§ 33.

Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku odpowiedzialność ponoszą osoby działające w imieniu Związku.

Niniejszy Statut ZZPRC Petrobaltic (tekst jednolity) został przyjęty przez pierwsze Walne Zebranie Delegatów ZZPRC Petrobaltic w dniu 12 grudnia 2005r. i obowiązuje z dniem uchwalenia.