Ordynacja Wyborcza
Redaktor: Balbina   
26.04.2006.
2007.10.12 zm. Uchwała 12/2007


                                              ORDYNACJA WYBORCZA
 

Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Petrobaltic
z dnia 24 kwietnia 2006 r.

         Stosownie do postanowień Statutu Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Petrobaltic uchwala się następującą ordynację wyborczą:

§ 1

Władze związkowe pochodzą z wyborów.
§ 2

Kadencja wszystkich władz związku trwa 4 lata.

§ 3

 
1. Kandydatem do władz wszystkich szczebli może być każdy członek związku uprawniony do głosowania.

2. Ilość kandydatów jest nieograniczona.

§ 4

1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu członkowi związku.

2. Członek związku nie może zgłaszać swojej kandydatury do władz związku.

3. Jedna osoba może zgłosić tylu kandydatów do władz związku ilu jest w składzie liczebnym Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie do władz związku.

§ 5

Liczebność składu osobowego władz związku poszczególnych szczebli ustala właściwe zebranie lub Walne Zebranie Delegatów.

 § 6

1. Głosowanie odbywa się na poszczególnych kandydatów.

2. Nie jest możliwe głosowanie na całą listę.

§ 7

Głosowanie w wyborach jest tajne.

§ 8

 
1. Wybory przeprowadza, liczy głosy i ogłasza wyniki Komisja Wyborcza.

2. Komisja Wyborcza w składzie co najmniej 3 osobowym wybierana jest w głosowaniu jawnym na właściwym zebraniu lub Walnym Zebraniu Delegatów.

3. Komisja Wyborcza wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4. W razie niemożności udziału w zebraniu wyborczym ze względu na wykonywaną pracę, wybory przeprowadza się w czasie, miejscu i trybie umożliwiającym każdemu uprawnionemu wzięcie udziału w wyborach.

5. Urna wyborcza musi być zabezpieczona i opieczętowana pieczęcią związkową, którą na czas wyborów przechowuje przewodniczący Komisji Wyborczej.

6. Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować do władz związku.

§ 9
 

1. Przewodniczącego związku wybiera Walne Zebranie Delegatów spośród osób wybranych do Zarządu Związku.

2. Jedna osoba może zgłosić jednego kandydata na przewodniczącego.

3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na przewodniczącego.

§ 10
 

Spośród osób wybranych do Zarządu Przewodniczący wybiera dwóch swoich Zastępców oraz Sekretarza.

§ 11
 

1. W razie zmniejszenia się składu osobowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej dokonuje się wyborów uzupełniających w terminie do 3 miesięcy.

2. Osoby wybrane w trybie ust. 1 pełnią funkcję jedynie do końca kadencji władz.

§ 12

1. Delegatów  załogi jednostki (oddziału) wybiera zebranie danej jednostki, a sposób wyboru określa samo zebranie.

2. Delegaci wybierani są według klucza 1 delegat na 5 członków na danej jednostce.

§ 13

Wybór grupowego jednostki (oddziału) wybiera zebranie danej jednostki w głosowaniu jawnym.


 


 


 

Niniejsza Ordynacja Wyborcza ZZPRC Petrobaltic (tekst jednolity) została przyjęta na posiedzeniu Prezydium Zarządu w dniu 24 kwietnia 2006 r.

Zmieniony ( 12.10.2007. )